can you short crusher machine

can you short crusher machine